MYŠLENKOVÉ VLIVY Z RODINNÝCH STRUKTUR

Pro toto téma je důležité poznat a osvětlit nejen ty aspekty, které dostáváme jako náročné učební úkoly, nýbrž i pozitivní impulsy, které poskytuje genetický materiál nebo rodinné pole.

Pozitivní impulsy nemůžeme probírat detailně, všimneme si tedy hlavně aspektů, s nimiž bychom měli pracovat nebo je odstranit. Proto by bylo vhodné projevit vděčnost předkům a dřívějším členům rodiny, kteří vykonali mnoho dobrého a leckteré staré pole už zrušili. Bylo úkolem současné generace určité energetické dráhy otevřít a předělat. Válečná generace s velkým úsilím některá těžká břemena odstranila a zatěžující energie uvolnila. Kdyby tato generace stará pole nevyčistila, nemohli bychom se s širším rozhledem a větším uvědoměním zabývat jednotlivými osobnostmi. Poděkujme jí tedy za to, že už nás tolik věcí nesvazuje. Každá nová generace dostává více příležitostí a může se duchovně více otevřít. Je to vzácný dar, že můžeme tímto způsobem rozšířit svoje vědomí, což by bez úsilí našich předků nebylo možné.

Pozorujeme-li jednotlivé rodiny, můžeme vždycky určit jisté znaky, na které rodina mimořádně dbá. Babička třeba řídí rodinu pevnou rukou, jak to vždycky dělala. Zastávajíc stará náboženská pravidla morálky, snaží se rodinu dirigovat. Na vnuky to moc nezabírá, třebaže babičku jinak respektují, ale svou dceru a zetě drží zkrátka. Ti jsou přesvědčeni, že bez této tvrdosti by rodina v těžkých dobách neobstála. Babička se nemůže změnit – a ani nechce. Mnohdy děti přebírají vzorce, názory a předsudky určitých skupin lidí. Ty se otisknou do jejich energetického pole a působí na ně. Pocítí třeba antipatii k sousední rodině, aniž vědí proč. V takových případech je důležité sebepozorování.

Každá myšlenka vícekrát opakovaná a spojená s emocemi vytváří pole, které se chce uplatnit a udržet. Snadno si představíme kolik takových polí se za život vytvoří. Ve velké rodině se jejich počet příslušně zvyšuje. Protože dříve neměli tolik rozmanitých životních možností, jakými jsou informace o celém světě, volba povolání či cestování, byl počet polí omezen. Bylo jich méně, ale za to byla silnější.


Není to jen internet, co vytváří kontakty mezi lidmi tohoto světa a spojuje je, ale všechny podobně strukturované energetické vibrace rovněž usilují o svoje uplatnění. Třeba při setkání příbuzenstva se může stát, že se zaktivuje energie rodinného egoismu, ačkoli jeho účastníci dokážou rozdávat a nezištně milovat. Zapracovala totiž skupinová dynamika, posílená společenská energie oživila zbytky sobectví a vtáhla přítomné do víru starých rodinných vibrací.

V některých rodinách se u jejich členů v pokrevní linii projevuje silná svárlivost a hašteřivost. Nacházejí se v energetickém myšlenkovém poli vytvořeném jejich předky a nabitém negativními emocemi. Taková pole obsahují odštěpené duševní zbytky původců a časem i ostatních členů rodiny, podle toho, jak silně se na existenci pole podíleli a přispěli k jeho karmě. Tyto útvary se pokoušejí proniknout do každé další generace a negativně ji ovlivňovat. Může se stát, že rodinné setkání probíhá v přátelském a vlídném duchu, ale po jisté době se do rozhovorů vloudí staré svárlivé emoce. Někteří členové takové situace silně prožívají a brzy je zřejmé, že se nálada společnosti zhoršila. Většině účastníků unikne, že tu působí negativní pole a ta je pak přimějí k tomu, aby se třeba pustili do dědečka pro jeho úpornou tvrdohlavost, do tety pro její staromódní názory nebo do sestřenice pro strojený životní styl. Pokud se poli podaří vyvolat spor aspoň mezi dvěma lidmi, dosáhlo svého cíle a může se vylákanou energií dobít.

Příčinou sporů a nepřízně často bývá myšlenkové a emocionální pole, které působí na lidi zvenčí. Ti s ním mají sice něco společného v důsledku pokrevních pout nebo určitých situací, ale negativní nabití s průvodní potřebou se vybít sami nezpůsobili. Může tak dojít k tomu, že dva lidé, kteří se do sebe teprve nedávno zamilovali, už se hádají, protože bývalý partner či bývalá partnerka jednoho z nich je zahrnuje negativní energií. Odmítnutá osoba si z nich zkrátka udělala terč své zloby a injikuje jim svoje emoce. Postižení mohou jen obtížně objevit jejich příčinu, takže jeden o druhém začnou pochybovat, čímž dovolí útočícím energiím páchat jejich dílo. Celý proces pochopí teprve tehdy, až se náboj hádek vybije, převládne skutečný citový vztah a přiznají si: „Tohle jsme přeci nechtěli. Proč jsme byli tak tvrdí a neústupní?“

Stále znovu dochází k situacím, že jeden rodinný klan začne nenávidět druhý jen proto, že zastává jinou víru. Je potřeba vidět, co se za nepřátelstvím a nenávistí skrývá – hluboká energetická vazba. Rodiče předávají odpor a nenávist k jiné víře svým dětem. Ty jsou v tomto duchu vychované a mnohdy ani nevědí, co je příčinou nepřátelství. Vytvoří se mocné nepřátelské projekce, které se chtějí udržet. Spojují se s kolektivními nepřátelskými poli a způsobují těžko překonatelné trhliny mezi lidmi. Naštěstí začínají postižení lidé poznávat staré vlivy a chápat, že i ti, jejichž počínání nerozumějí, jsou hodni úcty a lásky a nikomu nepřísluší je odsuzovat nebo stíhat negativní energií.

I mnozí mocnáři dbali na to, aby lidé měli nějakého nepřítele, proti němuž se dala směrovat negativní energie mas, jehož bylo možno obviňovat a zahrnovat nenávistí. Obraz nepřítele pečlivě pěstovali i proto, aby lidé odvrátili pohled od jejich vlastního počínání a charakteru.

Sledujeme-li pozorně sami sebe, objeví se často v naší mysli leccos negativního, o čem nevíme, kde se to tam vzalo a odkud to pochází. Projevuje se to počínáním, jehož pravý smysl nám uniká. V takových případech na nás obvykle zvenčí působí nějaké myšlenkové pole ovlivňované špatnou výchovou a prostředím, jež se chce udržet díky negativním energiím.

Arogance například působí jako nakažlivá nemoc a tak to vytvořená pole vysílají silnou energii. Jsou-li děti z bohaté rodiny vychovány v domnění, že lidé, kteří vydělávají málo peněz, špatně se oblékají či jezdí skromným autem, jsou méněcenní, budou zastávat tento názor do té doby, dokud nedospějí k poznání, že jejich arogantní postoj je chybný. Taková pole jsou extrémně bezcitná a většinou se v takových rodinách rodí děti, které si tento nedostatek nesou s sebou, ale byly vybrány jej v tomto životě překonat. Pak je třeba, aby ostatní členy rodiny neodsuzovaly, ale věděly, že musejí samy sebe změnit a přispět k tomu, aby se změnilo i myšlenkové pole celé rodiny.

Matka, která sama zažila jen útlak a tresty, těžko může dceru vychovávat v svobodnějším duchu. Jiná matka by nejraději utekla od manžela a před dětmi se za to stydí. Potlačuje-li tyto emoce, vytěsňuje je do podvědomí a odnášejí to děti. Ty pak cítí nedefinovatelnou vinu a domnívají se, že je to normální pocit. Mnoho dětí bere pocitový svět rodičů jako realitu a věří, že stejným způsobem musejí trávit život i ony. Myšlenková pole pak vykonají své, aby je v něm udržela, neboť z nich tímto způsobem čerpají energii.

V četných rodinách se během generací navršila velmi zatěžující pole. Vezměme například instituci „dědění“. Pokud se v některé rodině stalo něc zlého, například to, že někdo zabil jiného člena, aby po něm dědil, vtiskne se takový čin hluboce do rodinné karmy. Když pak ten, kdo na to nejvíce doplatil, svou rodinu prokleje, trvá několik pokolení, než je taková zátěž odklizena. Jindy může dojít k tomu, že mnozí členové rodiny jsou lakomí a sobečtí a tím vytvoří silné energetické pole. Tací lidé většinou v takových myšlenkových a emocionálních polích zanechávají duševní stopy, které udržují pole při životě a obnovují je. To pak svou chtivostí a lakotou působí na všechny členy rodiny, kteří vykazují stejné bytostné rysy. Někteří z nich by sami byli jiní, ale pole je v pokrevní linii tak silné, že se mu neubrání.

I myšlenková pole se sklony k hodnocení a odsuzování mohou být velmi silná. Často se pak zjistí, že v těchto rodinách je vždycky někdo na pranýři. Vždy se najde někdo, kdo je považován za špatného. Na rodinnou energii působí tak silné pole, že vzniká nadměrný tlak, který se musí vybít. Zpravidla k tomu poslouží jediná osoba. Ostatní jsou rádi, že se našel někdo, na koho mohou všichni nadávat, a že to nejsou právě oni. Bojí se, že by se mohli stát tím, kdo takovou nenávistnou energii přitahuje. Pokud takový člen rodiny zemře, musí si myšlenkové pole najít jiného „dodavatele“.

Mnohé matky si s sebou nesou těžké energetické břímě. Otěhotněly a byly nuceny se vdát, nebo se k tomu samy rozhodly, ačkoli budoucího manžela nemilovaly. Tím se vytvořilo silné emocionální pole odporu a zklamání. Často působí i na děti, třebaže je jejich matka miluje. Děti matčiny podvědomé pocity viny vycítí.

Některý otec může zase sdílet starou představu, že by se ženy měly raději držet plotny, než aby usilovaly o nezávislost a budování vlastní profesní kariéry. U vlastní ženy to ještě nějak překousne, ale u dcery se mu to už nedaří. Ve škole zjistila, že středověká představa o ženském mozku velikosti hrášku je dávno překonaná a lidská inteligence je podmíněna individuálními kvalitami. Přesto se necítí zcela dobře, když se hlásí ke studiu, a nechápe proč. Jen se jí zdá, že dělá chybu a ubližuje rodičům. Zde se objevila důležitá okolnost a možnost, jak uniknout jednomu starému poli. První reakce může být nepříjemná, je však nutné poznat, že to má svůj důvod. Musí pochopit, že zátěže a vazby, které nechce vnímat, nemohou proniknout do vědomí. Stará myšlenková pole se vyžívají tím, že tlačí na člověka. Ten pak tím, že je pozná a přijme, většinou díky nepříjemným emocím, je může zpracovat.

  • Co jsme nepoznali a nepřijali, nemůže být proměněno světlem vyšší lásky.
  • To, co proniká různá pole a všechno bytí a co nás může osvobodit, je vědomí.
  • Ježíš učil: „Poznáte pravdu a ta vás osvobodí!“

Je to jedna z nejdůležitějších etap lidského vývoje. Jen díky poznání mohou působit vyšší energie a dají se z nižších vrstev vyzvednout škodlivé zátěže. Podvědomí pak nebude udržovat jejich existenci pomocí temných sil, nýbrž je vynese do světla pravdy a v něm rozpustí.

Zdroj: Myšlenka – mocná síla, Manuela Oetingerová, kapitola 16.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *